Sivuston tietosuojaseloste

Yleistä

Tämä Tietosuojaseloste koskee Suomen Kaukokiito Oy:n (myöhemmin ”Kaukokiito” tai ”me”) verkkoportaalissaan Kaukokiito.fi käyttäjistään keräämien tietojen käyttöä, jakamista ja säilyttämistä. Näiden verkkosivujen sisältämät kolmansien tahojen sisällöt voivat olla kolmansien tahojen verkkosivujen omien käyttöehtojen ja tietosuojaselosteiden alaisia.

Rekisterinpitäjä

Suomen Kaukokiito Oy
Teollisuustie 7
33330 Tampere
Y-tunnus 0114330-2
Kotipaikka Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Kaukokiito Oy
Teollisuustie 7
33330 Tampere

Puh. 010 5100
Sähköposti: tietosuoja@kaukokiito.fi

Rekisterin nimi

Kaukokiito.fi-portaalin käyttäjärekisteri (myöhemmin ”Rekisteri”)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käytämme Rekisterin sisältämiä henkilötietoja:

 • asiakassuhteidemme hoitamiseen, kuten asiakaspalveluun ja -viestintään
 • verkkopalveluiden tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä nykyisille että potentiaalisille asiakkaille
 • palvelumme ja viestintämme personointiin, suositteluihin sekä markkinoinnin kohdentamiseen
 • lähettääksemme Rekisteröidyille markkinointi-, mainos- ja myynninedistämisviestejä sekä muuta informaatiota, jonka katsomme kiinnostavan heitä, mukaan lukien meitä, palvelujamme tai yhteiskampanjoiden ja -palveluiden yleistä myynninedistämistä koskevaa informaatiota
 • palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen
 • suoramarkkinointiin Rekisteröidyn antamien suostumusten ja kieltojen mukaisesti
 • markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen
 • yhteydenpidon tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden varmistamiseen
 • riskiarvioiden suorittamiseen ja meihin kohdistuvien väärinkäytösten ennalta ehkäisemiseen ja tutkimiseen
 • liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen
 • muihin rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämiin tehtäviin sekä ratkaistaksemme mitkä tahansa meidän ja kenen tahansa asiakkaan välillä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet sekä toimeenpannaksemme kolmansien osapuolten kanssa solmimamme sopimukset

Rekisterin tietosisältö

Keräämme Rekisteriin seuraavat tiedot verkkoportaaliin rekisteröityneistä käyttäjistä:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Osoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Kaukokiidon asiakasnumerot
 • Käyttäjän tallentama osoitekirja

Lisäksi keräämme seuraavia teknisiä tunnistetietoja kaikista verkkosivustolla vierailevista käyttäjistä:

 • Päätelaitteen IP-osoite
 • Käytetty päätelaite/selain
 • Tarkastellut sivut
 • Käyntiajankohta

Käytämme edellä mainittuja teknisiä tunnistetietoja reaaliaikaisesti käsitelläksemme vierailupyyntösi ja tuottaaksemme päätelaitteesi selaimelle sisältöä. Säilytämme edellä mainittuja tietoja erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tietoturvaan, virheiden korjauksiin, vierailutietojen ja kävijäliikenteen analysointiin liittyviin tarkoituksiin. Teknisiä tunnistetietoja ei yhdistetä käyttäjän yksilöiviin tietoihin ja henkilöllisyyteen. Sisältöä voidaan kuitenkin räätälöidä anonyymisti teknisten tunnistetietojen perusteella. Säilytämme tietoja vain mainittujen käyttötarkoitusten edellyttämän ajan.

Evästeiden käyttö

Kaukokiidon verkkopalvelussa ja vastaavilla sähköisillä alustoilla voidaan käyttää evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kuten valitsemasi kieli). Evästeillä kerättyjen tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä. Käyttäjä voi halutessaan selainohjelmansa asetuksista valita eväste-toiminnon poiskytkemisen. Emme kuitenkaan voi taata, että alustamme toimivat moitteetta evästeiden pois kytkemisen jälkeen, sillä evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisina tietolähteinä ovat rekisteröidyn itsensä ilmoittamat tiedot sekä asiakaspalvelun, tarjousten, yhteydenottopyyntöjen, reklamaatioiden, jälleenmyynnin sekä tuotteiden ja palvelujen myynnin yhteydessä muodostuneet tiedot sekä Kaukokiidon muista tietojärjestelmistä yhdistetyt tiedot. Lisäksi voimme Rekisteröidyn suostumuksella sekä lakiin perustuen hankkia tai ottaa vastaan Rekisteröityyn liittyviä tietoja kolmansilta tahoilta, kuten viranomaisilta, esimerkiksi viestinnän laadun parantamiseksi ja tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kaukokiidon käyttäjärekisteristä ei tehdä säännönmukaisia luovutuksia konsernin ulkopuolisille tahoille. Kaukokiito voi luovuttaa Rekisteristä tietoja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereihin. 

Kaukokiito voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa kolmansille tahoille, esimerkiksi viranomaisille.

Emme luovuta henkilötietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjänä huolehdimme riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Teemme parhaamme sekä toteutamme ja päivitämme jatkuvasti toimiamme suojataksemme henkilötiedot luvattomalta käytöltä, tuhoamiselta tai muuttamiselta. Kaukokiidon digitaalinen aineisto on suojattu vahvoin teknisin menetelmin. Aineiston käsittely edellyttää henkilökohtaisen käyttöoikeuden rekisteriin. Rekisteri on suojattu palomuurilla ja pääsy on sallittu ainoastaan salatuin yhteyksin. Rekisteri ei sisällä manuaalista aineistoa.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaan oikeus tarkastaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot esittämällä asiasta yksilöity nimenomainen pyyntö. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena tässä selosteessa ilmoitetulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Rekisteröidyllä on henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaan oikeus vaatia oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään Rekisterissä oleva, tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisiä tietoja myös oma-aloitteisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Pyyntö tiedon korjaamisesta tai poistamisesta on toimitettava kirjallisena tässä selosteessa ilmoitetulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä tietojen poistopyynnöstä, mikäli tiedot ovat merkittäviä erityisen käyttötarpeen kannalta (esimerkiksi laskutus) tai laissa on määrätty erityisiä säilytysaikoja käsiteltäviä tietoja koskien. Tässä tapauksessa käyttötarpeen kannalta epäolennaiset henkilötiedot pyritään poistamaan Rekisteristä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus antaa ja peruuttaa sähköistä suoramarkkinointia koskeva suostumus ilmoittamalla asiasta tässä rekisteriselosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilöllemme kirjallisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden; käsittely on lainvastaista ja Rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta Rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Lisäksi Rekisteröidyllä on lain mukainen oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ilmoittamalla kiellosta tässä selosteessa ilmoitetulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää ja muuta palveluiden yhteydessä palveluiden toteuttamiseen tai asiakassuhteen hoitoon liittyvää viestintää.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos Rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Voimassaolo

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 19.4.2018 ja se on voimassa toistaiseksi. Kaukokiito varaa oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja.