Dataskyddspolicy

Vi på Kaukokiito respekterar din integritet och din rätt till uppgifterna om dig själv. Därför utgör en lagenlig, säker hantering av dina personuppgifter och ett dataskydd av hög kvalitet en förutsättning för all vår verksamhet.

I vår dataskyddspolicy presenterar vi de medel med hjälp av vilka vi avser att säkerställa dataskyddet samt transparensen i dess delområden för våra kunder, vår personal och våra övriga intressentgrupper. Kaukokiitos ledning och personal har förbundit sig till att följa Europeiska unionens dataskyddsförordning (dvs. GDPR) –förenliga handlingsprinciper vid hanteringen av personuppgifter.

Anskaffning och förvaring av uppgifter

Vi får största delen av de personuppgifter vi använder direkt av våra kunder, samarbetspartner, myndigheter och övriga intressentgrupper. Dessutom tar vi vara på befintlig kundinformation samt öppen företagsinformation på internet.

Vi förvarar och använder dina personuppgifter så länge det behövs och så länge det är ändamålsenligt. Lagar och föreskrifter fastställer vissa bestämmelser för förvaring och användning av material som innehåller personuppgifter, vilket påverkar uppgifternas förvaringstider.

Hantering och handläggare av uppgifterna

Vi använder dina personuppgifter för att möjliggöra vår affärsverksamhet och våra avtalsförpliktelser, för att upprätthålla och utveckla dem, sköta våra kundrelationer samt den information och kommunikation som vår verksamhet förutsätter. Vi värnar om dina uppgifters sekretess och behöriga hantering samtidigt som vi producerar våra tjänster konfidentiellt.

Vi tar alltid hänsyn till kraven på datasäkerhet och dataskydd i upphandling, utveckling och upprätthållande av system. I detta avseende gör vi inga kompromisser. Dina personuppgifter kan komma att överföras från Finland till utlandet, om detta är en förutsättning för att en tjänst ska kunna produceras eller utgör en grund för hantering av uppgifterna. Då beaktas ditt dataskydd på det sätt som avses i förordningen och övriga bestämmelser. Dina personuppgifter kan även komma att överföras till våra samarbetspartner, om detta är nödvändigt för att producera en tjänst. För vår del har vi försäkrat oss om att våra samarbetspartner i hanteringen av personuppgifter följer handlingsprinciper som överensstämmer med lagen och dataskyddsförordningen.

De medarbetare vid Kaukokiito som hanterar dina personuppgifter har fått utbildning i dataskydd och datasäkerhet och har förbundit sig att i sin egen verksamhet hantera och skydda personuppgifter i enlighet med Kaukokiitos interna anvisningar och rådande lagstiftning. Våra medarbetare har åtkomst uteslutande till personuppgifter som är nödvändiga för att arbetet ska kunna utföras. Dataskyddet beaktas även då nya medarbetare görs insatta i arbetet.

Vi har utsett en person som är ansvarig för dataskyddet och som verkar som kontaktperson i dataskyddsärenden vid Kaukokiito.

Öppenhet gentemot de registrerade

Våra intressentgrupper anförtror oss sina personuppgifter och vi vill vara värda detta förtroende. En väsentlig del av förtroendet utgörs av öppenhet gentemot de registrerade.

Vi har i enlighet med lagen och GDPR utifrån våra personregister sammanställt registerdeklarationer i vilka dokumenten om kunderna kan läsas på vår webbplats. I egenskap av registrerad har du rätt att kontrollera, korrigera och radera uppgifter om dig själv i registren och framföra andra önskemål om rättigheter för en registrerad person genom att skriftligen ta kontakt med vår ansvarsperson för dataskyddsfrågor. Önskemålen behandlas så fort som möjligt.

Du har alla rättigheter i Finlands lagstiftning och GDPR för hanteringen av dina personuppgifter hos Kaukokiito. Du ha rätt att få dina personuppgifter raderade i vårt register, om

  • dina personuppgifter exempelvis inte längre behövs för de ändamål de inhämtades eller på annat sätt hanterades eller
  • du återkallar ditt samtycke till det syfte på vilket hanteringen har grundat sig och det inte längre finns något annat lagligt skäl att hantera dina personuppgifter

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till hantering av dina personuppgifter. Att du återkallar ditt samtycke påverkar inte lagenligheten i den hantering som föregått återkallandet, men det kan förhindra att våra tjänster används. Du har likaså rätt att kräva att hanteringen av dina personuppgifter begränsas.

Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, inleda en rättsprocess eller en brottsundersökning, om du anser att tillämplig dataskyddsreglering överträds i hanteringen av dina personuppgifter.

Tillvägagångssätt om dataskyddet äventyras

Om vi misstänker eller konstaterar att dataskyddet äventyras, undersöker vi saken omedelbart och ingriper i skeendet. Aktörer som betraktas som parter underrättas personligen om saken, om detta är skäligt för vidtagande av korrigerande åtgärder eller för begränsande av skadan. Vi lämnar även de myndighetsanmälningar som avses i dataskyddsförordningen GDPR om konstaterade dataskyddsproblem.

Uppdatering av dataskyddspolicyer

Vi granskar och uppdaterar regelbundet vår dataskyddspolicy som en del av utvecklingen av vår affärsverksamhet och beaktar eventuella ändringar i lagstiftningen och myndighetsanvisningarna. Som en del av processen undersöker vi likaså riskerna och beredskapen för risker. Vi informerar även våra medarbetare som hanterar personuppgifterna om ändringarna och utbildar dem efter behov.

Dataskyddsdokument och åtkomst till dokumenten

Ändringar i dataskyddspolicyn delges på vår webbplats där den nyaste versionen av detta dokument är tillgänglig. På vår webbplats finns likaså uppdaterade registerdeklarationer om våra kund- och marknadsföringsregister samt användningsvillkor och dataskyddsdeklaration för vår webbplats.

Kontaktuppgifter

Suomen Kaukokiito Oy
Teollisuustie 7, 33330 Tammerfors
tietosuoja@kaukokiito.fi