Suomen Kaukokiidon markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Suomen Kaukokiito Oy. Tietoja luovutetaan Suomen Kaukokiito Oy:n omistajaliikennöitsijöille ja muille Kaukokiito-ketjun yrityksille myynti- ja markkinointitoimenpiteiden toteuttamiseksi. Suomen Kaukokiito Oy:n omistajaliikennöitsijöitä ovat Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy, Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy, Kuljetusliike Taipale Oy ja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Suomen Kaukokiito Oy
Teollisuustie 7, 33330 Tampere

Puh. 010 5100
Sähköposti tietosuoja@kaukokiito.fi

Y-tunnus 0114330-2

Rekisterin nimi

Suomen Kaukokiito Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisteriin tallennetaan Kaukokiito-ketjun asiakkaiden ja heidän yhteyshenkilöidensä tietoja. Rekisterin ensisijaisena tarkoituksena on liiketoimintaan liittyvistä myynti- ja markkinointitoimenpiteistä huolehtiminen.

Henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa, tapahtumakutsujen lähettämisessä, mielipide- ja markkinatutkimuksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Henkilötietoja käytetään myös yhteydenpitoon potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden kanssa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia yhteistyökumppaneita.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: henkilötiedot, kuten nimi, tehtävänimike, syntymäaika, työnantajan osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite ja sen yrityksen nimi, jota henkilö edustaa. Lisäksi voimme tallentaa myynnillistä taustatietoa sekä tietoja mm. yhteydenpidosta sekä osto- ja tilaushistoriasta.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja markkinointirekisterissä niin kauan, kuin se on käyttötarkoituksensa vuoksi tarpeellista. Rekisterinpitäjä arvioi vuosittain henkilötietojen säilytystarpeen. Lait ja säädökset asettavat tiettyjä määräyksiä säilytysaikojen pituudelle, mikä vaikuttaa tietojen poistamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään tai palvelun tilaajalta. Lisäksi hyödynnämme olemassa olevaa asiakastietoa sekä verkosta löytyvää avointa yritysdataa. Henkilöstä voidaan kerätä tietoa hänen suostumuksellaan myös verkkosivujen evästeiden avulla.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan Suomen Kaukokiito Oy:n omistajaliikennöitsijöille ja muille Kaukokiito-ketjun yrityksille myynti- ja markkinointitoimenpiteiden toteuttamiseksi. Suomen Kaukokiito Oy:n omistajaliikennöitsijöitä ovat Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy, Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy, Kuljetusliike Taipale Oy ja Kuljetusliike Y. Auramaa Oy.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käytämme markkinoinnissa myös yhdysvaltalaisia järjestelmiä, jotka kuuluvat EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tarkoitus on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa. Kyseiseen ohjelmaan sertifioituneet palveluntarjoajat takaavat korkeiden eurooppalaisten standardien mukaisen tietosuojan ja tietoturvan tason. Henkilötietosi ovat suojattuna Suomen ja EU:n tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen nimetyillä henkilöillä, joille se on työtehtävien suorittamisen kannalta välttämätöntä.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilörekistereihimme rekisteröidyllä on erityisiä oikeuksia.

1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada oikaistua häntä koskeva tieto. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

3. Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kuin rekisteröity on itse toimittanut markkinointirekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

4. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

5. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä meille.