Kundregister för Suomen Kaukokiito, dataskyddsdeklaration

Registerförare

Som registerförare verkar Suomen Kaukokiito Oy. Uppgifter kan komma att lämnas till Suomen Kaukokiito Oy:s ägartrafikanter och andra företag inom Kaukokiito-kedjan för att genomföra tjänster och affärsverksamhet för affärskedjans del. Till Suomen Kaukokiito Oy:s ägartrafikanter hör Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy, Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy, Kuljetusliike Taipale Oy och Kuljetusliike Y. Auramaa Oy.

Registerförarens kontaktuppgifter

Suomen Kaukokiito Oy
Teollisuustie 7, 33330 Tammerfors

Tfn +358 10 5100
E-post: tietosuoja@kaukokiito.fi

FO-nummer 0114330-2

Registrets namn

Suomen Kaukokiito Oy:s kundregister

Syfte och grund för hantering av personuppgifter

I registret sparas Kaukokiito-kedjans kunders och dessas kontaktpersoners kontaktuppgifter. Personuppgifter hanteras för att möjliggöra skötsel av kundrelationer, administration och utveckling, erbjudande av tjänster och produkter, försäljning och leveranser samt utveckling av tjänster och produkter jämte fakturering. Personuppgifter hanteras även i syfte att uppfylla förutsättningarna för utredning av reklamationer och andra krav.

Personuppgifter hanteras i för kunder avsedd kommunikation i informations- och nyhetsförmedlingssyfte, för utskick av inbjudningar till evenemang, opinions- och marknadsundersökningar samt marknadsföring. En del av personuppgifterna används även för ändamål som direktmarknadsföring och elektronisk direktmarknadsföring.

Kunden har rätt att förbjuda direktmarknadsföring riktad till denne.

En grund för hantering av personuppgifter är kundrelationen mellan registerföraren och kunden, kundens samtycke, uppdrag från kundens sida eller annan saklig kontakt.

Registerföraren hanterar själv uppgifter och använder sig i hanteringen av personuppgifterna av de samarbetspartner som verkar på registerförarens vägnar och för dennes räkning.

Datainnehållet i registret

Om en registrerad person kan bland annat information av följande slag sparas: personuppgifter såsom namn, uppgiftsbeteckning, födelsetid, arbetsgivares adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och namn på det företag personen företräder. Dessutom kan vi spara försäljningsrelaterad bakgrundsinformation samt uppgifter om bland annat kontakt som upprätthålls liksom även inköps- och beställningshistoria.

Förvaringstid för personuppgifter

Registerföraren förvarar personuppgifterna i kundregistret tills kundrelationen mellan den registrerade och kunden kan betraktas som avslutad. Tiden för avslut bestäms utifrån tidpunkten då giltigheten för kundavtalet upphör eller utifrån den sista servicekontakten eller kundkontakten med ett tillägg av fem år. Uppgifter som används som faktureringsgrund förvaras den tid som avses i bokföringslagstiftningen.

Regelrätta datakällor

Information erhålls av den registrerade själv eller av den som beställer tjänsten. Uppgifter kan även fås från myndighetsregister (exempelvis handelsregistret). Dessutom tar vi vara på befintlig öppen företagsinformation på internet.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter lämnas till Suomen Kaukokiito Oy:s ägartrafikanter och andra företag inom Kaukokiito-kedjan för genomförande av tjänster och kedjeaffärsverksamhet i enlighet med kundavtalen. Till Suomen Kaukokiito Oy:s ägartrafikanter hör Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy, Kuljetusliike Kantola & Koramo Oy, Kuljetusliike Taipale Oy och Kuljetusliike Y. Auramaa Oy. Kunduppgifter kan även lämnas till samarbetspartner för att möjliggöra inkassoåtgärder.

Överföring av uppgifter utanför Europeiska unionen eller den Europeiska ekonomiska sfären

Personuppgifter kan även komma att överföras utanför EU/EES-området, om detta förutsätts för produktion av en tjänst . Då beaktas ditt dataskydd på det sätt som avses i dataskyddslagstiftningen och övriga bestämmelser.

Beskrivning av principerna för skyddande av register

Eventuellt manuellt material förvaras i låsbart rum till vilket enbart enkom utsedda personer äger tillträde på grund av att det är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Endast medarbetare eller samarbetspartner som är berättigade därtill har med ett personligt användarnamn och lösenord åtkomst till det digitala materialet. Det existerar användarrättigheter av olika nivå och varje användare tilldelas en för uppgiften tillräcklig användarrättighet som emellertid till sin omfattning är så begränsad som möjligt.

Den registrerades rättigheter

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning har en person som är registrerad i våra personregister särskilda rättigheter.

1. Rätt att få tillgång till uppgifter (rätt till insyn)

Den registrerade har rätt att kontrollera hurdana uppgifter som har sparats om denne i registret. Rätt till insyn kan förvägras på lagstadgade grunder. Användning av rätt till insyn är i princip avgiftsfri.

2. Den registrerades rätt att kräva rättelse, radering eller begränsad hantering av en uppgift

De registrerade har rätt att få en uppgift som berör denne korrigerad. Den registrerade har likaså rätt att kräva att registerföraren begränsar hanteringen av dennes uppgifter exempelvis i en situation där den registrerade inväntar ett svar på en begäran om rättelse eller radering av dennes uppgifter.

3. Rätt att flytta uppgifterna mellan olika system

Till den del den registrerade själv till kundregistret har lämnat uppgifter som behandlas med stöd av samtycke eller uppdrag av den registrerade har denne i regel rätt att få dessa uppgifter i maskinläslig form och rätt att överföra uppgifterna till en annan registerförare.

4. Den registrerades rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att besvära sig hos behörig tillsynsmyndighet, om registerföraren inte har följt tillämpliga dataskyddsbestämmelser i sin verksamhet.

5. Övriga rättigheter

Ifall personuppgifter hanteras utifrån registrerat samtycke, har den registrerade rätt att återta sitt samtycke genom att underrätta oss om saken.