Användarvillkor för webbplatsen och onlinetjänsten

1. Allmänt

Dessa allmänna användarvillkor (hädanefter ”Villkor”) definierar de juridiskt bindande villkoren som tillämpas vid användningen av Kaukokiito.fi -portalen (hädanefter ”Nättjänst”) som Suomen Kaukokiito Oy och andra bolag som tillhör samma koncern (hädanefter ”Kaukokiito”) erbjuder sina kunder och samarbetspartners (hädanefter ”Kund”).

2. Villkorens ikraftträdande

Kunden bör omsorgsfullt bekanta sig med och godkänna dessa Villkor innan Kunden börjar använda Nättjänsten. Villkoren träder i kraft när Kunden har registrerat ett användarnamn i Nättjänsten och Kaukokiito har godkänt registreringen. Kaukokiito har rätt att låta bli att godkänna registreringen i Nättjänsten. Om Kunden inte godkänner dessa Villkor har Kunden inte rätt att logga in i Nättjänsten eller använda dess delar.

3. Kundens rättigheter och skyldigheter

Genom att registrera sig i Nättjänsten godkänner Kunden Villkoren och binder sig till att vid registreringsskedet uppge sanna, exakta, tidsenliga och fullständiga uppgifter om sig själv. Kunden ansvarar även för riktigheten av tredje parts uppgifter som Kunden meddelat till Kaukokiito.

Kunden förbinder sig till att hålla uppgifterna uppdaterade samt utan dröjsmål uppdatera de uppgifter som Kunden uppgett i samband med registreringen genom att meddela om ändringar i uppgifterna till Kaukokiito. Kunden godkänner att om Kunden uppger osanna, oexakta, föråldrade eller ofullständiga uppgifter eller om Kaukokiito har grundad anledning att misstänka att uppgifterna är osanna, oexakta, föråldrade eller ofullständiga, har Kaukokiito rätt att låta bli att godkänna registreringen i Nättjänsten eller stänga Kundens användarkonto och förbjuda Kunden nuvarande och framtida användning av Nättjänsten.

Kunden binder sig till att omsorgsfullt förvara Nättjänstens användarnamn och lösenord. Kunden ansvarar för att utomstående inte får tag på användarnamnet och lösenordet. Kunden ansvarar även för att lösenordet byts regelbundet för att garantera datasäkerheten och att de terminalanordningar och applikationer som används är uppdaterade och datasäkra.

Kundens huvudanvändare ansvarar för hanteringen och utdelningen av övriga användarlösen inom samma företag. Kundens huvudanvändare ansvarar i sista hand för samma företags alla användares verksamhet, och Kunden ansvarar för de skador som orsakats Kunden själv, Kaukokiito och tredje parter till följd av användningen av användarlösen.

Kunden ansvarar för den användning som skett med Kundens användarlösen samt de eventuella kostnader och skador som orsakas av denna användning gentemot både avtalsparter och tredje parter.

Om utomstående får tag på användarlösen ansvarar Kunden för de skador som uppstår av detta. Om Kunden misstänker att utomstående fått tag på användarlösen ska Kunden utan dröjsmål anmäla detta till Kaukokiito, så att användandet av ifrågavarande användarlösen kan hindras. Kundens ansvar för skadorna upphör när Kunden har anmält incidenten till Kaukokiito och användarlösen har stängts.

Kunden ansvarar för allt innehåll som Kunden matat in och laddat upp i tjänsten, inklusive de adressböcker som Kunden matat in i tjänsten och eventuella bifogade filer. De bifogade filerna är endast avsedda för försändelse av för transporten nödvändiga bilagor till mottagaren.

Kunden binder sig till att använda Nättjänsten i enlighet med finsk lag, myndigheternas anvisningar och god sed.

4. Kaukokiitos rättigheter och skyldigheter

Kaukokiito strävar till att med alla medel försäkra sig om att Nättjänsten är konstant användbar. Konstant tillgänglighet av tjänsten kan dock inte garanteras. Kaukokiito förbehåller sig rätten att begränsa Nättjänstens tidsmässiga och geografiska tillgänglighet till exempel för att säkerställa underhållet, ändringsarbeten eller tjänstens funktion. Kaukokiito garanterar inte att tjänsten kan användas med Kundens apparater och programvaror.

Kaukokiito ansvarar inte för den skada som eventuella störningar i Nättjänsten orsakar Kunden. Kaukokiito ansvarar inte för den skada som orsakas av ett oöverstigligt hinder och är inte ersättningsskyldig gentemot kunden eller tredje parter.

Om Nättjänsten inte motsvarar Kundens behov ansvarar Kaukokiito inte för de skador som orsakas av detta.

Kaukokiito ansvarar inte för det innehåll som användarna laddar upp i tjänsten eller för innehållets lagenlighet. Kaukokiito raderar olagligt, osakligt eller annars kontroversiellt innehåll på separat begäran.

Kaukokiito har rätt att ändra de avgifter som uppbärs för Nättjänsten, att ändra Nättjänstens innehåll eller att avsluta tillhandahållandet av Nättjänsten för gott.

5. Behandlingen av personuppgifter och andra uppgifter

Kaukokiito samlar in och lagrar de uppgifter om Webbtjänstens användare som Kunden själv uppger i samband med registreringen i Webbtjänsten. Kaukokiito behandlar också uppgifter som Kunden matat in eller laddat upp i Webbtjänsten, inklusive adressböcker och eventuella bifogade filer som kan innehålla personuppgifter. Dessutom samlar Kaukokiito in uppgifter om användningen av Webbtjänsten samt kontakten mellan Kaukokiito och Kunden. En del av de insamlade uppgifterna är personuppgifter. Kunden godkänner att Kaukokiito har rätt att samla in och behandla Kundens personuppgifter i enlighet med Kaukokiitos vid varje tillfälle gällande dataskyddsbeskrivning.

Kaukokiito kan använda cookies, spårningspixlar och andra analystekniker för att samla in, använda, lagra och förmedla teknisk och annan information. Uppgifter som samlats in med hjälp av cookies, spårningspixlar och andra analystekniker kan användas exempelvis för utveckling av Webbtjänsten, om användaren har gett sitt samtycke till det.

6. Datasäkerhet

Kaukokiito strävar till att säkerställa Nättjänstens lagenliga datasäkerhet på alla möjliga sätt. Kunden är skyldig att meddela Kaukokiito om de datasäkerhetsbrister som Kunden upptäcker i nättjänsten.

Kunden är ansvarig för att Kundens programvaror, apparater och övriga arbetsredskap och datakommunikationslösningar som krävs för användningen av tjänsten är tidsenliga och uppfyller kraven på datasäkerhet.

Kunden binder sig till att inte orsaka nättjänsten belastning som avviker från normal användning. Kunden får inte använda nättjänsten eller delar av den till sådana användningssyften som avviker från sedvanliga användningssyften. Nättjänsten eller dess delar får inte nyttjas med automatiska tekniska åtgärder utan Kaukokiitos skriftliga samtycke.

Nättjänsten kan innehålla länkar till tredje parts nätsidor. Kaukokiito ansvarar inte för utomstående länkars riktighet, pålitlighet eller datasäkerhet.

Kaukokiito binder sig till att meddela Kunden om eventuella datasäkerhetsincidenter i nättjänsten utan dröjsmål.

7. Upphovsrättigheter

Det i Nättjänsten presenterade innehållet är delvis sådant material på vilket upphovsrättslagen tillämpas. Även delvis kopiering, citering, vidaretilldelning eller nyttjande av Nättjänstens innehåll i kommersiellt syfte är förbjudet utan Kaukokiitos skriftliga samtycke.

8. Överföring av avtalet

Kaukokiito förbehåller sig rätten att överföra avtalet och de rättigheter och skyldigheter som grundar sig på detta avtal till ett annat bolag som tillhör samma koncern eller till tredje part, till exempel genom överföring av fordran. Kunden har inte rätt att överföra avtalet till tredje part.

9. Användarvillkorens giltighet, uppsägning och hävning

Kunden kan säga upp användningen av nättjänstens genom att meddela Kaukokiito skriftligen om detta.

Kaukokiito raderar användarlösen och häver nyttjanderätten av Nättjänsten på eget initiativ om Kunden inte har använt tjänsten på mer än sex (6) månader.

Kaukokiito kan häva avtalet omedelbart om Kunden har försummat skyldigheterna i dessa användarvillkor eller om Kundens transportavtal upphör.

10. Övriga villkor

Kaukokiito har rätt att ändra dessa Villkor. Ändringar i användarvillkoren meddelas senast fjorton (14) dagar före ändringen träder i kraft i Nättjänsten. Om Kunden inte godkänner ändringarna i Villkoren måste Kunden omedelbart sluta använda Nättjänsten.

Förutom dessa Villkor tillämpas finsk lag. I första hand strävar man till att hitta en lösning genom förhandlingar. Om en lösning inte hittas genom förhandlingar, löses eventuella meningsskiljaktigheter i Helsingfors tingsrätt. Konsumenten kan givetvis alltid väcka talan och vara svarande i sin hemorts underrätt. Konsumenter kan även först vända sig till konsumentrådgivningen och efter det till Konsumenttvistenämnden. Konsumenterna kan förutom ovannämnda använda sig av ODR-forumets tvistlösningstjänst på nätet.

11. Giltighet och kontaktuppgifter

Dessa Villkor har upprättats 19.4.2018 och är i kraft tills vidare. Användarvillkoren har uppdaterats senast 31.10.2021.

Suomen Kaukokiito Oy

Teollisuustie 7
33330 Tammerfors
FO-nummer 0114330-2
Hemort Helsingfors