Webbsidans dataskyddsdeklatarion

Allmänt

Denna dataskyddsbeskrivning gäller användning, delning och förvaring av de uppgifter som Suomen Kaukokiito Oy (hädanefter ”Kaukokiito” eller ”vi”) samlar in om sina användare i nätportalen Kaukokiito.fi. Tredje parts innehåll på dessa webbsidor kan vara underordnat tredje parts webbsidors egna användarvillkor och dataskyddsbeskrivningar.

Registeransvarig

Suomen Kaukokiito Oy
Teollisuustie 7
33330 Tammerfors
FO-nummer 0114330-2
Hemort Helsingfors

Kontaktperson i ärenden gällande registret

Suomen Kaukokiito Oy
Teollisuustie 7
33330 Tammerfors

+358 10 5100
tietosuoja@kaukokiito.fi

Registrets namn

Kaukokiito.fi-portalens användarregister (hädanefter ”Register”)

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Vi använder Registrets personuppgifter till:

 • att ombesörja våra kundförhållanden, såsom kundtjänst eller -kommunikation
 • att erbjuda och leverera nättjänster till både nuvarande och potentiella kunder
 • personifiering av våra tjänster och kommunikation, rekommendationer samt riktning av marknadsföring
 • att sända den Registrerade marknadsförings-, reklam- och säljfrämjande meddelanden samt annan information som vi anser kan intressera den Registrerade, inklusive information som gäller oss, våra tjänster eller allmänt säljfrämjande gemensamma kampanjer och tjänster
 • att producera, uppehålla, skydda och utveckla tjänster
 • att utföra direktmarknadsföring i enlighet med den Registrerades samtycken och förbud
 • utföring och riktning av marknads- och andra undersökningar, analyser och rapporter
 • att säkerställa kommunikationens ändamålsenlighet och funktionsduglighet
 • att utföra riskbedömningar samt att förebygga och undersöka missbruk som riktar sig mot oss
 • planering av affärsverksamheten och produktutveckling
 • att utföra uppgifter som förutsätts för förverkligandet av den registeransvariges övriga rättigheter och skyldigheter samt till att lösa alla meningsskiljaktigheter som eventuellt uppstår mellan oss och vilken som helst kund samt för att verkställa de avtal som vi ingått med tredje part

Registrets informationsinnehåll

Vi samlar in följande uppgifter till Registret om de användare som registrerat sig i nätportalen:

 • Förnamn
 • Efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Företagets namn
 • FO-nummer
 • Kaukokiitos kundnumror
 • Adressboken som användaren har sparat.

Dessutom samlar vi in följande tekniska identifieringsuppgifter av alla användare som besöker nätsidan:

 • Terminalanordningens IP-adress
 • Den använda terminalanordningen/webbläsaren
 • De granskade sidorna
 • Besökstidpunkten

Vi använder ovan nämnda tekniska identifieringsuppgifter i realtid för att behandla din besöksbegäran och för att producera innehåll till din terminalanordnings webbläsare. Vi förvarar ovannämnda uppgifter till olika användningsändamål, såsom ändamål som hänför sig till datasäkerhet, reparation av fel samt till analysering av besöksuppgifter och besökstrafiken. Tekniska identifieringsuppgifter kombineras inte med uppgifter och identitet som identifierar användaren. Innehållet kan dock skräddarsys anonymt på basis av de tekniska identifieringsuppgifterna. Vi förvarar uppgifterna endast under den tid som de nämnda ändamålen så kräver.

Användning av cookies

Cookies kan användas i Kaukokiitos nättjänst och motsvarande elektroniska plattformar. Cookies är en liten textfil som sänds till användarens dator och förvaras där, och som möjliggör webbsidornas administratör att identifiera sådana personer som ofta besöker sidorna, underlättar besökarnas inloggning på sidorna samt möjliggör upprättandet av kombinationsinformation om besökarna. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder cookies så att vi kan erbjuda våra kunder information och tjänster i enlighet med var och ens individuella behov. Med hjälp av funktionella cookies minns vår nätsida dina val (såsom det språk du valt). Med hjälp av den information som insamlats med cookies förbättras webbsidans funktionalitet och innehåll. Användaren kan i sitt webbläsarprograms inställningar välja att stänga av cookies-funktionen. Vi kan dock inte garantera att våra plattformar fungerar felfritt efter att man stängt av cookies-funktionen, eftersom cookies kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera korrekt.

Vanliga informationskällor

Vanliga informationskällor är de uppgifter som den registrerade själv meddelat samt uppgifter som utformats i samband med kundtjänst, offerter, kontaktbegäran, reklamationer, återförsäljning samt försäljning av produkter och tjänster, samt de uppgifter som har kombinerats från Kaukokiitos andra informationssystem. Dessutom kan vi med den Registrerades samtycke samt baserat på lag skaffa eller motta information gällande den Registrerade av tredje parter, såsom myndigheter, till exempel för att förbättra kvaliteten av kommunikationen och för att säkerställa uppgifternas tidsenlighet.

Regelmässiga överlåtelser av uppgifter

Uppgifter från Kaukokiitos användarregister överlåts vanligtvis inte till instanser utanför koncernen. Kaukokiito kan överlåta uppgifter från Registret till sådana bolags register som tillhör samma koncern. 

Kaukokiito kan överföra personuppgifter till tredje parter inom de gränser som gällande lagstiftning tillåter och förpliktar till, till exempel till myndigheter.

Vi överför inte personuppgifter utanför EU- eller EES -området, såvida det inte är nödvändigt för det tekniska förverkligandet av tjänsten. Då ombesörjer vi som registeransvarig för en tillräcklig nivå av dataskydd på det sätt som gällande lagstiftning förutsätter.

Principerna gällande skyddet av registret

Vi gör vårt bästa samt vi förverkligar och uppdaterar konstant våra åtgärder för att skydda personuppgifter från olovlig användning, förstöring eller redigering. Kaukokiitos digitala material är starkt skyddat genom tekniska tillvägagångssätt. Behandling av materialet förutsätter att man har personliga användarrättigheter till registret. Registret är skyddat med en brandmur och tillträde är tillåtet endast genom krypterade anslutningar. Registret innehåller inte manuellt material.

Rätt att granska

Den registrerade har enligt lagstiftningen om personuppgiftsbehandling och dataskydd rätt att granska sina uppgifter i registret genom att framföra en uttrycklig begäran om saken. Begäran om granskning ska skriftligen tillställas registeransvariges kontaktperson som meddelats i denna registerbeskrivning.

Rätt att kräva att uppgifter korrigeras eller raderas

Den registrerade har enligt lagstiftningen om personuppgiftsbehandling och dataskydd rätt att kräva att personuppgifter som finns i Registret korrigeras, raderas eller kompletteras, om ifrågavarande personuppgift med tanke på personuppgiftsbehandlingens ändamål är felaktig, obehövlig, bristfällig eller föråldrad. Den registrerade är själv ansvarig för riktigheten av de uppgifter som den registrerade uppgett. Den registrerade ska meddela om det sker förändringar gällande den registrerades uppgifter.  Registeransvarige kan korrigera felaktiga uppgifter även på eget initiativ.

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål, förutsatt att ifrågavarande personuppgifter inte längre behövs till de ändamål för vilka de samlats in eller för vilka de annars behandlades; den registrerade tar tillbaka sitt samtycke som behandlingen har baserat sig på, och det inte finns andra lagliga grunder för behandlingen; personuppgifter har behandlats olagligt; eller personuppgifterna måste raderas för att iaktta en lagstadgad skyldighet som baserar sig på unionens rätt eller nationell lagstiftning.

Begäran om korrigering eller radering av uppgifter ska tillställas skriftligen till registeransvariges kontaktperson som meddelats i denna registerbeskrivning. Registeransvarige har rätt att neka begäran att radera uppgifterna om uppgifterna är betydelsefulla för ett speciellt användningssyfte (till exempel fakturering) eller det i lagen har föreskrivits om specifika förvaringstider gällande uppgifterna som behandlas. I sådana fall strävar man till att ur Registret radera sådana uppgifter som är oväsentliga för användningssyftet.

Övriga rättigheter gällande behandlingen av personuppgifter

Den registrerade har rätt att ge och ta tillbaka sitt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring genom att meddela om detta skriftligen till den person som angetts som vår kontaktperson i denna registerbeskrivning.

Den registrerade har rätt att kräva att registeransvarige begränsar behandlingen om den Registrerade bestrider personuppgifternas riktighet; behandlingen är olaglig och den Registrerade motsätter sig radering av personuppgifter och kräver istället att användningen av personuppgifterna begränsas; Registeransvarige inte längre behöver ifrågavarande personuppgifter för behandlingsändamålet, men den Registrerade behöver personuppgifterna för att upprätta, framföra eller försvara ett rättsligt yrkande.

Dessutom har den Registrerade enligt lag rätt att förbjuda behandlingen av sina uppgifter samt överföringen av uppgifterna för direktreklam, distansförsäljning och direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökningar, genom att meddela om förbudet till registeransvariges kontaktperson som meddelats i denna registerbeskrivning. Rätten att förbjuda gäller inte kundkommunikation och annan kommunikation som hänför sig till kommunikation i samband med förverkligandet av tjänsterna eller ombesörjandet av kundförhållandet.

Den Registrerade har rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om den Registrerade anser att man vid behandlingen av den Registrerades personuppgifter bryter mot den gällande dataskyddslagstiftningen.

Giltighet

Denna registerbeskrivning har senast uppdaterats 19.4.2018 och är i kraft tills vidare. Kaukokiito förbehåller sig rätten att ändra den dataskyddspraxis som beskrivits i denna registerbeskrivning och att uppdatera dessa villkor.